Charlie

Shot 3_181RT_R_

Shot 6_162c_R_
Shot 6_075RTc_R_
Shot 1_245RT_R_
Shot 6_181c_R_
Shot 3_082RTc_R_
Shot 4_125RTc_R_

Shot 5_210RTc_R_

Shot 2_123RTc_R_

Shot 4_207RTc2_R_

Shot 1_133RTc_R_